Ivero-hr Ivero-en

Opći uvjeti poslovanja
Ambalaža

Odvajanje otpada i iskorištavanje sirovina zakonska je obveza i odgovornost svakog pravnog i fizičkog subjekta pa tako i u poduzeću Ivero d.o.o. S ponosom ističemo da su nam projekti sprečavanja nastajanja otpada i optimizacije ambalaže proizvoda na prioritetnom mjestu.
Putem naših računa već ste upoznati sa informacijom da:
Ambalaža koja sadrži opasnu kemikaliju ne smije se koristiti u druge svrhe i opasna je za okoliš. Za opasnu ambalažu, u kojoj su bili proizvodi poduzeća Ivero , organizirali smo prikupljanje i zbrinjavanje o svom trošku. U slučaju povratne ambalaže kupac je dužan vratiti ambalažu u roku od 60 dana u protivnom će ista biti fakturirana.

U skladu sa zakonima, uredbama i pravilnicima: Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN50/05 i 39/09), Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN24/13), Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 i 12/01) i Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98), obavještavamo Vas i posebno skrećemo pažnju na sljedeće činjenice:
Ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje i isporuku robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača.
Naše poslovanje vezano uz ambalažu i ambalažni otpad organizirali smo podjelom ambalaže na dva osnovna tipa: povratna i nepovratna ambalaža.
- Povratna ambalaža (višekratna) je ona ambalaža koja je u vlasništvu poduzeća Ivero d.o.o. i reversom se posuđuje kupcu koji ju je u obvezi vratiti ispravnu, čistu, neoštećenu i opranu.
Takvu ambalažu poduzeće Ivero posebno evidentira te za svako posuđivanje i povrat postoji dokument potpisan od ovlaštene osobe poduzeća Ivero d.o.o. i kupca. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, kupac je u obvezi vratiti navedenu ambalažu u roku od 60 dana.Prilikom korištenja ambalaže  poduzeća Ivero d.o.o. moraju  se poštivati svi zakonski propisi vezano za skladištenje i korištenje opasne ambalaže i zabranjeno je koristiti je u druge svrhe (koristiti za skladištenje drugih proizvoda). Ukoliko se prilikom povrata utvrdi da je na ambalaži nastalo vidljivo oštećenje, uzrokovano nepropisnim rukovanjem napraviti će se zapisnik o uočenoj šteti i trošak obračunati kupcu.

Za ambalažu koja nije vraćena u naznačenom roku poslati ćemo račun, a ambalaža će postati Vaše vlasništvo.

- Nepovratna ambalaža je ona ambalaža koja je u vlasništvu kupca, tj. isporukom robe kupac postaje vlasnik i ambalaže tako da nije u sustavu posebne evidencije.
Prema važećim zakonskim propisima u RH poduzeće koje stavlja proizvod na tržište u obvezi je zbrinuti  ambalažu u kojoj se taj proizvod nalazi.

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

članak 42.
stavak 7.)
Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje posebna kategorija otpada, dužan je sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:
1. mogućnost povrata uporabljenog proizvoda i/ili ambalaže,
2. mogućnost zaprimanja otpada nastalog od te vrste proizvoda


stavak 10.)
Proizvođač koji prodaje proizvod od kojeg nastaje posebna kategorija otpada dužan je osigurati mogućnost preuzimanja tog otpada na lokaciji na kojoj prodaje taj proizvod bez troškova po kupca sukladno pravilniku kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Sukladno s navedenim, firma Ivero.d.o.o. organizirati će prikupljanje nepovratne opasne ambalaže na teritoriju RH.
Prikupljanje će se obavljati ovisno o dogovoru s kupcem, te Vas molimo da nas pravovremeno obavijestite, kada uporabite  svu opasnu kemikaliju,  o količini opasne ambalažekoju je potrebno zbrinuti kako bi mogli organizirati prikupljanje i zbrinjavanje iste. Obveza kupca je osigurati utovar opasne prazne ambalaže u vozilo firme Ivero d.o.o. kao i  pripremiti ambalažu da je omogućena brza i lagana  manipulacija.

Preporuka poduzeća Ivero d.o.o. je da se u poslovanju što više koristi povratna ambalaža.
Sustavom povratne ambalaže osiguravamo kupcu prihvatljivije tržišne cijene proizvoda, i ispunjavamo zakonsku odredbu.


Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

čl. 42.
Proizvođač proizvoda dužan je u najvećoj mogućoj mjeri uvoditi i koristiti povratnu ambalažu koja smanjuje opterećenja okoliša otpadom u odnosu na ambalažu za jednokratnu uporabu.

 • Dezinfekcijska sredstva za ruke

  Dezinfekcijska sredstva su učinkovita samo ako se ispravno koristite. Nije dovoljno samo istisnuti sredstvo na dlan, malo protrljati i - zaključiti da je sve u redu. -Jedan od razloga...

 • Sprječavanje nastanka algi u bazenskoj vodi

  Alge u bazenima nisu poželjne iz estetskih i zdravstvenih razloga. Osim što voda s algama izgleda mutno i neprivlačno te može imati i neugodan miris, alge same po sebi nisu opasne po...

 • Bistrenje vode u bazenu

  Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi, koje filter ne može zadržati a uzrokuju mutnoću vode. U takvim slučajevima, kada...

 • Održavanje bazenske vode - dezinfekcija

  Dezinfekcijom vode uništavamo sve prisutne mikroorganizme i osiguravamo bakteriološki ispravnu vodu za kupanje. Kad je temperatura bazenske vode 25 oC ili viša, postaje idealnim...

 • Održavanje bazenske vode - pH

  pH vrijednost jedan je od najvažnijih parametara koji utječe na kvalitetu vode. Ona nam govori kakva je voda: kisela, neutralna ili lužnata (bazična). Idealna pH vrijednost je od 7.0 - 7.6. Ako...

pregledajte sve korisne informacije

© 2021. Ivero d.o.o.

Izrada web stranica